A A A

Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi

Dodane dnia 12.07.2013

Międzyresortowy Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi

Skuteczne przeciwdziałanie i walka ze zjawiskiem handlu ludźmi wymaga udziału i współpracy wielu podmiotów administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Na mocy zarządzenia nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi (zmienionego zarządzeniem nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2005 roku, zarządzeniem Nr 36 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2011 roku, zarządzeniem Nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2012 roku oraz zarządzeniem Nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 roku), powołano Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, któremu przewodniczy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  – Pani Renata Szczęch. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów administracji rządowej, organizacji międzynarodowych i organizacji pozarządowych.

Do zadań Zespołu należy proponowanie oraz opiniowanie podejmowanych działań zmierzających do skutecznego zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, współpraca w tym zakresie z organami administracji rządowej i podległymi im jednostkami organizacyjnymi, samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, a także ocena realizacji „Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi”. Celem „Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi” jest tworzenie warunków niezbędnych do skutecznego przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi.

W ramach Zespołu podmioty administracji rządowej i organizacje pozarządowe wypełniają zadania służące przeciwdziałaniu i zwalczaniu handlu ludźmi w Polsce. W pracach Zespołu uczestniczą także niektórzy eksperci zaangażowani w prace Grupy Roboczej oraz pracownicy Wydziału do Spraw Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej w MSWiA. Zespół funkcjonuje na podstawie Regulaminu przyjętego podczas posiedzenia w dniu 7 grudnia 2017 roku.

Wspomniana Grupa robocza, w skład której wchodzą eksperci reprezentujący wszystkie instytucje uczestniczące w pracach Zespołu, została powoła przede wszystkim w celu bieżącego monitorowania działań i zapewnienia skutecznej wymiany informacji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami. Posiedzenia Grupy odbywają się kilka razy w roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach Grupy Roboczej funkcjonują trzy grupy ekspercie zajmujące się problematyką handlu dziećmi, wsparciem ofiar handlu ludźmi, a także działaniami prewencyjnymi.

Przewodniczącym Zespołu jest Pani Renata Szczęch - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Sekretarzem Zespołu i Przewodniczącym Grupy Roboczej jest Adam Knych - Dyrektor Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej w MSWiA. 

 

Członkowie Zespołu - przedstawiciele:

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwa Zdrowia

Komendanta Głównego Policji

Komendanta Głównego Straży Granicznej

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Urzedu ds. Cudzoziemców

Pełnomocnika ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania

Prokuratury Krajowej (od 28.10.2016)

Zaproszone Instytucje:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Komenda Głowna Żandarmerii Wojskowej

 

Główny Inspektorat Pracy

Rzecznik Praw Obywatelskich

Przecznik Praw Dziecka

 

Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”

Fundacja Dajemy Dziecim Siłę

ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie

Fundacja YouCanFreeUs Polska

 

Tagi:

podziel się treścią:

Tagi