Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Dodane dnia 16.12.2019

Zespół realizuje zadania na podstawie zarządzenia nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Do zadań Zespołu należy:

1) ocena realizacji programów mających na celu zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi;

2) inicjowanie podejmowanych działań zmierzających do zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi;

3) przygotowywanie projektów Krajowych Planów Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi, monitorowanie wykonalności zaplanowanych zadań oraz opracowywanie corocznych sprawozdań z wykonania Krajowego Planu Działań.

 

W ramach Zespołu powołano trzy grupy robocze:

1) stała grupa robocza ds. wsparcia ofiar handlu ludźmi;

2) stała grupa robocza ds. monitoringu Krajowego Planu Działań

3) grupa ad hoc ds. podręcznika dla organów wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania, a także innych organów zaangażowanych w zwalczanie handlu ludźmi, w zakresie dotyczącym postępowania w sprawach o handel ludźmi

 

Przewodniczącym Zespołu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zastępcą Przewodniczącego Zespołu jest Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, do zakresu czynności, którego należą sprawy z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi.

                                                                                                                       

Członkowie Zespołu:

Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa

Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa

Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa

Komendant Główny Policji

Komendant Główny Straży Granicznej

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  Administracji

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Ministerstwo Sprawiedliwości

Prokuratura Krajowa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Główny Inspektorat  Pracy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Fundacja przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu La Strada 

Stowarzyszenie PoMOC

Fundacja ITAKA - Centrum poszukiwań ludzi zaginionych 

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Armia  Zbawienia

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji – IOM

Fundacja Light House

Fundacja Czas Wolności

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

 

Międzyresortowy Zespół ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmni został zniesiony Zarządzeniem nr 199 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

 

Tagi:

podziel się treścią: