Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
Norway Grands

Znajdź pomoc 

Infolinia dla ofiar

Creative Commons
Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

A A A

Wydarzenia

Dodane dnia 10.04.2015

Najważniejszym elementem projektu Poprawa współpracy w zakresie krajowych struktur, powołanych do walki z handlem ludźmi są szkolenia, przeznaczone dla członków zespołów.

Wśród uczestników każdego szkolenia znajdą się przedstawiciele instytucji, tworzących zespół - wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich, organów ścigania, inspekcji pracy, władz samorządowych, organizacji pozarządowych. Szkolenia przeprowadzą eksperci z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, organizacji pozarządowych, realizujących zadanie publiczne – Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK) oraz przedstawiciele organów ścigania.

W ich ramach uczestnicy zapoznają się z aktualnymi trendami, dotyczącymi zjawiska handlu ludźmi, najważniejszymi regulacjami prawnymi, a także uzyskają informacje w zakresie identyfikacji i wsparcia ofiar handlu ludźmi. Szkolenie będzie stanowić forum do wymiany doświadczeń w zakresie organizacji działań prewencyjnych oraz dobrych praktyk odnośnie do współdziałania jednostek administracji, organów ścigania, władz samorządowych i organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu handlowi ludźmi.

Ponadto szkolenie będzie okazją do omówienia następujących kwestii:

  • wyzwań, związanych z tworzeniem zespołu w danym regionie;
  • priorytetów, którymi powinien się zająć zespół regionalny.

Szkolenia rozpoczną się w czerwcu 2015r.

Spotkaniem inauguracyjnym dla projektu Poprawa współpracy w zakresie krajowych struktur, powołanych do walki z handlem ludźmi będą warsztaty dla koordynatorów zespołów wojewódzkich, które skoncentrują się na budowaniu kompetencji z zakresu tworzenia zespołów, a także zdobywaniu wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących roli lidera grupy.

Warsztaty zostaną zorganizowane dla 16 koordynatorów – przedstawicieli urzędów wojewódzkich, w celu stworzenia podstaw dla przyszłej sieci osób, zajmujących się tematyką handlu ludźmi. Zajęcia poprowadzą eksperci z MSW oraz uznany specjalista z zakresu budowania i zarządzania zespołem.

W ramach trzydniowego spotkania, w dniach 21 – 23 kwietnia 2015r. przedstawiciele urzędów wojewódzkich zdobędą wiedzę na temat:

  • koncepcji zespołu regionalnego, jego zadań i sposobu jego funkcjonowania;
  • swojej roli jako liderów;
  • realizacji projektów, prowadzonych przez DPM MSW, a współfinansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Improved national cooperation structures to prevent trafficking in human beings” oraz „Imroving Poland’s capacity to prevent trafficking in human beings”;

Przy okazji spotkania dla koordynatorów, 21 kwietnia, zorganizowane zostanie wydarzenie, promujące projekt z udziałem dziennikarzy, osób zawodowo zajmujących się problemem handlu ludźmi i innych zaproszonych gości. To spotkanie ma na celu rozpropagowanie założeń zespołów wojewódzkich, a także Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach którego finansowany jest m.in. projekt Poprawa współpracy w zakresie krajowych struktur, powołanych do walki z handlem ludźmi.

Projekt Poprawa współpracy w zakresie krajowych struktur, powołanych do walki z handlem ludźmi zostanie podsumowany wydarzeniem specjalnym – konferencją dla osób zawodowo zajmujących się problemem handlu ludźmi z kraju i zza granicy,  organizowaną we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji – IOM. Będzie ona okazją do wymiany wiedzy i najlepszych praktyk z zakresu tworzenia zespołów regionalnych ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz przeszkód i wyzwań, stojących przed koordynatorami.

Konferencja będzie stanowiła dobrą okazję do przedstawienia działań, realizowanych przez zespoły wojewódzkie, w formie platformy wymiany informacji na temat zjawiska na szczeblu lokalnym oraz na temat podejmowanych działań prewencyjnych (tj. szkoleń, działań służących zwiększaniu świadomości społeczności lokalnych itp.).

Druga część konferencji zapewni przedstawicielom Polski, państw Partnerstwa Wschodniego oraz Rumunii i Bułgarii, jako państw pochodzenia ofiar handlu ludźmi zidentyfikowanych w Polsce, wyjątkową okazję do wymiany najlepszych praktyk, dotyczących systemów współpracy regionalnej.

Tagi:

podziel się treścią:

Tagi