Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
Norway Grands

Znajdź pomoc 

Infolinia dla ofiar

Creative Commons
Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

A A A

O projekcie

Dodane dnia 27.02.2015

EN 

Projekt Poprawa współpracy w zakresie krajowych struktur, powołanych do walki z handlem ludźmi jest realizowany w ramach programu PL-15 "Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych". Projekt jest wart 464 044,84 euro, w tym 394 438,11 euro stanowi finansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jest realizowany przez Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Międzynarodową Organizację ds. Migracji – IOM, jako partnera projektu.

Celem projektu jest utworzenie wojewódzkich struktur współpracy do przeciwdziałania handlowi ludźmi, w oparciu o doświadczenia, płynące z utworzenia w 2010r. pierwszego zespołu regionalnego - mazowieckiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Projekt przyczyni się do zacieśniania współpracy regionalnej między podmiotami zaangażowanymi w zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi oraz odpowiedzialnymi za udzielanie wsparcia ofiarom.

W skład Zespołów wojewódzkich wchodzą przedstawiciele różnych instytucji publicznych, organów ścigania i organizacji pozarządowych na szczeblu regionalnym. Udział przedstawicieli poszczególnych instytucji uzależniony jest od decyzji wojewody. W pracach dotychczas powołanych zespołów udział biorą, przede wszystkim, przedstawiciele urzędów wojewódzkich, Policji, Straży Granicznej, prokuratur, inspekcji pracy, urzędów pracy, samorządów, kuratoriów oświaty i placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych.

Przedstawiciele instytucji, uczestniczących w pracach zespołów regionalnych zwiększą efektywność swoich działań poprzez bieżącą wymianę informacji oraz koordynację wszelkich podejmowanych przedsięwzięć, w tym o charakterze prewencyjnym.

Tym samym, jednym z efektów projektu będzie lepsze zarządzanie programami profilaktycznymi, bowiem wiedza i doświadczenie członków zespołów, a także ich znajomość regionu ułatwią podejmowanie konkretnych działań, skierowanych do konkretnych grup osób. Te działania winny być wspierane diagnozami i analizami potencjalnych zagrożeń, związanych z handlem ludźmi, prowadzonymi przez Zespół.

Utworzenie sieci zespołów regionalnych może stanowić podstawę dla stworzenia w przyszłości regionalnego mechanizmu ukierunkowanej pomocy dla ofiar handlu ludźmi.


Aktualności dotyczące realizacji projektu


Wydarzenia


Powołane zespoły

Tagi:

podziel się treścią: