Handel Ludzmi

https://handelludzmi.eu/hl/o-handlu-ludzmi/informacje-dla-ofiar/6147,Krajowe-Centrum-Interwencyjno-Konsultacyjnego-dla-Polskich-i-Cudzoziemskich-Ofia.html
2020-07-07, 07:59
A A A

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK)

Dodane dnia 18.07.2013

Począwszy od 2006 roku minister właściwy do spraw wewnętrznych zleca organizacjom pozarządowym realizację zadań dotyczących wsparcia i ochrony ofiar. Od tego czasu realizowany jest Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi przeznaczony dla ofiar cudzoziemskich. Od 2010 roku Program ten stanowi element działań Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi, którego koncepcję przygotowała Fundacja "La Strada".

Krajowe Centrum powstało w kwietniu 2009 roku i od tego czasu jest realizowane jako zadanie publiczne zlecane organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, finansowane w całości ze środków budżetu państwa. Decyzję o utworzeniu Krajowego Centrum podjęto w związku ze stale rosnącą liczbą ofiar handlu ludźmi, które obawiały się kontaktu z instytucjami państwowymi lub nie były zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia zagwarantowanego dla nich w ramach ustawy o pomocy społecznej.

Do głównych zadań KCIK należy przede wszystkim: identyfikacja ofiar handlu ludźmi, podejmowanie działań interwencyjnych, prowadzenie schronisk dla ofiar, opieka nad cudzoziemcami włączonymi do „Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi”, a także poradnictwo prewencyjne oraz udzielanie konsultacji dla instytucji i organizacji. Centrum prowadzi również całodobowy telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi.

Schroniska prowadzone przez organizacje pozarządowe mają na celu zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania z możliwością odizolowania ofiary (np. z powodów zdrowotnych), zapewniają wyżywienie, opiekę i dyspozycyjność profesjonalnego personelu przez całą dobę. Pracę w schronisku prowadzą kierownik oraz trener umiejętności społecznych, a nocami dyżurują doświadczeni pracownicy. W 2012 roku utworzono dodatkowo grupę wolontariuszek towarzyszących kobietom zamieszkałym w schronisku w weekendy i popołudniami.

Liczba osób, którym udzielono wsparcia w ramach Krajowego Centrum obrazuje – w pewnym stopniu – skalę zjawiska handlu ludźmi. W okresie dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku bezpośrednie wsparcie otrzymały 222 osoby, podczas gdy w 2012 roku - 198 osób.

Obywatelstwo: Pośród ogólnej liczby 222 osób, które uzyskały pomoc, 103 było obywatelami RP, a 119 cudzoziemcami. Większość cudzoziemców, którzy skorzystali z Programu wsparcia oferowanego przez Centrum pochodziła z Rumunii (39 osób), Bułgarii (24 osoby), Ukrainy (20 osób), Wietnamu (14 osób), Filipin (5 osób). Ponadto, wsparcia udzielono 3 osobom z Rosji, po dwóm osobom z Kamerunu, Kenii, Maroka, Mołdawii oraz Ugandy, a także po 1 osobie z Białorusi, Czech, Słowacji i Sri Lanki.

Płeć: Pośród ogólnej liczby osób, którym udzielono wsparcia, znajdowało się 161 kobiet i 61 mężczyzn.

Wiek: Pomoc w ramach KCIK uzyskało 191 osób pełnoletnich i 31 niepełnoletnich.

Forma wykorzystania ofiar: Wykorzystanie seksualne – 105 osób, praca przymusowa – 53 osoby, zmuszanie do żebrania – 19 osób. Pośród 276 osób 6 zostało uznanych za zaginione, 14 to dzieci klientów, które nie podlegały wykorzystaniu, 3 osoby zostały oszukane, a 22 osoby podlegały innym formom wykorzystania.

Zważywszy na rosnącą rokrocznie liczbę zidentyfikowanych polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi , a tym samym coraz większymi kosztami realizacji zadania, zwiększana jest pula środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. Podczas gdy w 2012 roku przeznaczono na ten cel kwotę 778 tys. złotych, to w 2013 roku była to kwota 1 miliona złotych.

Poniżej można pobrać ulotki informacyjne dla ofiar handlu ludźmi w dziewięciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, bengalskiej, bułgarskiej, chińskiej, farsi, francuskiej, rosyjskiej, rumuńskiej, ukraińskiej oraz wietnamskiej

 

Więcej informacji na stronie: http://www.kcik.pl/

 

Tagi: ofiara, wsparcie, pomoc

podziel się treścią: