A A A

Decyzja Komisji z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie wyznaczenia członków Grupy Ekspertów ds. Handlu Ludźmi (Dz. U. UE. L. Nr 194, s. 12)

Dodane dnia 31.07.2013

Dz.U.UE.L.2008.194.12

DECYZJA KOMISJI

z dnia 22 lipca 2008 r.

w sprawie powołania członków Grupy Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

(2008/604/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 23 lipca 2008 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Komisji 2007/675/WE z dnia 17 października 2007 r. ustanawiającą Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi(1), w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Grupa ekspertów powinna składać się z 21 członków.

(2) Członków grupy ekspertów należy powołać spośród specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie zwalczania handlu ludźmi, w tym handlu ludźmi do celów pracy.

(3) Komisja powinna, na wniosek państw członkowskich, powołać maksymalnie 11 członków wywodzących się z administracji państw członkowskich UE.

(4) Spośród osób, które odpowiedziały na zaproszenie do składania wniosków Komisja powinna powołać maksymalnie pięciu członków wywodzących się z organizacji międzyrządowych, międzynarodowych i pozarządowych działających na poziomie europejskim, maksymalnie czterech członków wywodzących się ze środowiska partnerów społecznych i stowarzyszeń pracodawców działających na poziomie europejskim oraz maksymalnie dwóch członków spośród kandydatów z doświadczeniem wynikającym z prowadzenia badań naukowych.

(5) W dniu 19 stycznia 2008 r. Komisja opublikowała zaproszenie do składania wniosków celem sporządzenia listy kandydatów, z której wybrani zostaną członkowie grupy ekspertów(2).

(6) Komisja przeprowadziła procedurę wyboru na podstawie otrzymanych zgłoszeń. Przy ocenie zgłoszeń Komisja kierowała się kryteriami wskazanymi w zaproszeniu do składania wniosków, w szczególności w jego pkt 2.

(7) W celu zachowania zasady równowagi środowisk pochodzenia i równowagi geograficznej oraz osiągnięcia przewidywanej liczby 21 członków wskazane jest, aby w skład grupy ekspertów weszło czterech dodatkowych członków z organizacji międzyrządowych, międzynarodowych i pozarządowych działających na poziomie europejskim, co zrównoważy brak zgłoszeń ze strony partnerów społecznych i stowarzyszeń pracodawców działających na poziomie europejskim.

(8) Jeden członek grupy został powołany przez Europol,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 

W decyzji 2007/675/WE wprowadza się następujące zmiany:

artykuł 3 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) organizacji międzyrządowych, międzynarodowych i pozarządowych działających na poziomie europejskim z udokumentowanym doświadczeniem i wiedzą fachową w dziedzinie zwalczania handlu ludźmi (do dziewięciu członków);".

Artykuł 2 

Komisja powołuje następujących członków Grupy Ekspertów ds. Handlu Ludźmi:

1) członkowie powołani zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. a) decyzji Komisji 2007/675/WE:

Jan AUSTAD

Sandi ČURIN

Rita THEODOROU SUPERMAN

Luís GOUVEIA

Jelena KAMINSKA

Glynn RANKIN

Bärbel Heide UHL

Floris VAN DIJK

Kajsa WAHLBERG

2) członkowie powołani zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. b) decyzji Komisji 2007/675/WE, zmienionym niniejszą decyzją:

Antonia BALKANSKA LAVINE

Stana BUCHOWSKA

Marco BUFO

Muireann O BRIAIN

Martijn PLUIM

Evelyn PROBST

Klara SKRIVANKOVA

Patsy SÖRENSEN

Liliana SORRENTINO

3) członkowie powołani zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. e) decyzji Komisji 2007/675/WE:

Ryszard PIOTROWICZ

Georgina VAZ CABRAL

Artykuł 3 

Komisja przyjmuje do wiadomości powołanie przez Europol Steve'a HARVEYA na członka Grupy Ekspertów ds. Handlu Ludźmi, zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. d) decyzji Komisji 2007/675/WE.

Artykuł 4 

Członkowie grupy ekspertów powoływani są jako osoby prywatne na okres trzech lat, z możliwością ponownego powołania.

Artykuł 5 

W wyniku procedury wyboru nazwiska osób, które uznano za odpowiednich kandydatów do członkowstwa w grupie ekspertów, ale które nie zostały do niej powołane, mogą za ich zgodą zostać umieszczone na liście rezerwowej.

Artykuł 6 

Nazwiska powołanych członków grupy ekspertów zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 7 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu następującym po dniu jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2008 r.

 

 

 

W imieniu Komisji

 

 

 

Jacques BARROT

 

 

 

Wiceprzewodniczący

 

 

______

(1) Dz.U. L 277 z 20.10.2007, s. 29.

(2) Dz.U. C 14 z 19.1.2008, s. 27.


 

 

© European Communities (Wspólnoty Europejskie), http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Tagi:

podziel się treścią:

Tagi