A A A

Decyzja Komisji z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie ustanowienia Grupy Ekspertów ds. Handlu ludźmi i uchylająca decyzję 2007/675/WE (Dz. U. UE. L. Nr 207, s. 14 i nast.);

Dodane dnia 31.07.2013

Dz.U.UE.L.2011.207.14

2011-09-01 sprost. Dz.U.UE.L.2011.241.35/1 ogólne

DECYZJA KOMISJI

z dnia 10 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustanowienia Grupy Ekspertów ds. Handlu Ludźmi i uchylająca decyzję 2007/675/WE

(2011/502/UE)

(Dz.U.UE L z dnia 12 sierpnia 2011 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 67 ust. 3 Traktatu Unii Europejskiej powierzono zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i innej, w tym handlu ludźmi i przestępstw przeciwko dzieciom.

(2) Zgodnie z art. 5 ust. 3 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej handel ludźmi jest zakazany.

(3) Handel ludźmi, jak określono w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW(1), jest poważnym przestępstwem, naruszającym podstawowe prawa człowieka oraz godność ludzką, wymagającym wielodyscyplinarnego podejścia skierowanego przeciwko całemu łańcuchowi handlu ludźmi, obejmującego w tej samej mierze kraj pochodzenia, tranzytu, jak i przeznaczenia.

(4) W dniu 25 marca 2003 r., decyzją 2003/209/WE(2), Komisja podjęła decyzję o ustanowieniu grupy konsultacyjnej znanej pod nazwą Grupa Ekspertów w dziedzinie Handlu Ludźmi. Decyzją 2007/675/WE(3) Komisja uchyliła decyzję z dnia 25 marca 2003 r. i ustanowiła nową grupę konsultacyjną, Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi, która znacznie przyczyniła się do zapobiegania oraz zwalczania handlu ludźmi oraz umożliwiła Komisji zgromadzenie opinii o inicjatywach związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi. Jako że decyzja 2007/675/WE wygasła po trzyletnim okresie obowiązywania, należy ją uchylić i zastąpić nowym aktem.

(5) W świetle cennych dokonań obydwu grup ekspertów od 2003 r., które umożliwiły Komisji dalszy rozwój polityki w tym obszarze, i biorąc pod uwagę rosnące znaczenie polityki w dziedzinie handlu ludźmi na poziomie światowym, nadal istnieje zapotrzebowanie na działalność grupy ekspertów.

(6) Nowa grupa ekspertów powinna kontynuować doradzanie Komisji, uwzględniając ostatnie zmiany na szczeblu UE. Zmiany te obejmują przyjęcie dyrektywy 2011/36/UE; powołanie koordynatora UE ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi; oraz przyjęcie w dniu 30 listopada 2009 r. dokumentu dotyczącego działań w zakresie wzmacniania zewnętrznego wymiaru UE w działaniach przeciwko handlowi ludźmi.

(7) Grupa powinna się składać z 15 członków działających w różnych dziedzinach związanych z wszelkimi aspektami polityki w zakresie zwalczania handlu ludźmi, a jej skład powinien być zrównoważony pod względem reprezentowania różnych instytucji oraz różnych regionów geograficznych.

(8) Należy ustanowić zasady dotyczące ujawniania informacji przez członków grupy.

(9) Dane osobowe członków grupy powinny być przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych(4).

(10) Kadencja członków powinna wynosić cztery lata i być odnawialna.

(11) Należy ustalić okres stosowania niniejszej decyzji. W odpowiednim czasie Komisja rozważy celowość przedłużenia tego okresu.

(12) Należy zatem uchylić decyzję 2007/675/WE,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 

Przedmiot

Niniejszym powołana zostaje Grupa Ekspertów ds. Handlu Ludźmi, zwana dalej "grupą".

Artykuł 2 

Zadania

Do zadań grupy należy(5):

a) doradzanie Komisji w sprawach związanych z handlem ludźmi oraz ochroną jego ofiar poprzez sporządzanie, w stosownych przypadkach oraz po uzgodnieniu z Komisją, pisemnych opinii oraz zapewnienie spójnego podejścia do przedmiotowej kwestii;

b) wspieranie Komisji w ocenie rozwoju polityki w dziedzinie handlu ludźmi na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym;

c) wspieranie Komisji w wysiłkach na rzecz identyfikowania i definiowania właściwych środków i działań możliwych do podjęcia na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym w ramach polityki w zakresie zwalczania handlu ludźmi;

d) wypełnianie roli forum dyskusji na tematy związane z handlem ludźmi oraz umożliwienie wymiany doświadczeń.

Artykuł 3 

Konsultacje

Komisja może konsultować się z grupą w każdej sprawie odnoszącej się do handlu ludźmi.

Artykuł 4 

Członkostwo - powoływanie

1. Grupa składa się z 15 członków.

2. Członkowie grupy to osoby posiadające fachową wiedzę na temat zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi, jak również ochrony jego ofiar, oraz doświadczenie w tych dziedzinach.

3. Skład grupy jest zrównoważony pod względem niezbędnej wiedzy fachowej na temat różnych form handlu ludźmi, jak również innych związanych z tym aspektów obejmujących między innymi pracę, ochronę zdrowia, egzekwowanie prawa, migracje, wsparcie ofiar, współpracę na rzecz rozwoju, zagadnienia związane z płcią, ochronę dzieci, prawa podstawowe i edukację.

4. Członkowie grupy muszą być obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub, w stosownych przypadkach, kraju kandydującego, potencjalnego kraju kandydującego lub kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Członkowie są powoływani przez Dyrektora Generalnego DG do Spraw Wewnętrznych spośród kandydatów, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do składania kandydatur (zob. załącznik do niniejszej decyzji).

6. Na podstawie zaproszenia do składania kandydatur nazwiska kandydatów, którzy kwalifikowali się do członkostwa, ale których nie powołano, zostaną za ich zgodą umieszczone na liście rezerwowej. Komisja będzie korzystać z listy w celu zastąpienia członków, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

7. Członkowie są powoływani ad personam na okres czterech lat. Pełnią oni swoje funkcje do czasu zastąpienia lub do końca kadencji. Kadencja jest odnawialna.

8. Członkowie, którzy utracą zdolność wnoszenia należytego wkładu w prace grupy, złożą rezygnację lub nie spełniają warunków określonych w niniejszym artykule lub w art. 339 Traktatu, mogą zostać zastąpieni na okres, jaki pozostaje do wygaśnięcia ich kadencji.

9. Członkowie działają niezależnie i w interesie publicznym.

10. Nazwiska członków grupy są publikowane w rejestrze grup ekspertów Komisji i podobnych zespołów(6) oraz na stronie internetowej DG do Spraw Wewnętrznych.

11. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

Artykuł 5 

Funkcjonowanie

1. Grupie przewodniczy koordynator UE ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi.

2. W porozumieniu z Komisją grupa może ustanowić podgrupy celem zbadania szczegółowych kwestii, zgodnie z zakresem obowiązków ustalonym przez grupę. Podgrupy są rozwiązywane niezwłocznie po wypełnieniu swojego mandatu.

3. W trybie doraźnym przewodniczący może zaprosić do udziału w pracach grupy lub podgrupy zewnętrznych ekspertów posiadających określone kompetencje w dziedzinie, którą zajmuje się grupa lub podgrupa.

4. Przewodniczący może zaprosić do udziału w spotkaniach grupy oficjalnych przedstawicieli państw członkowskich, krajów kandydujących, potencjalnych krajów kandydujących lub państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, międzyrządowych i pozarządowych w charakterze zaproszonych ekspertów lub obserwatorów.

5. Najpóźniej dwa miesiące po rozpoczęciu i dwa miesiące po połowie kadencji Komisja spotyka się z grupą w celu wymiany opinii na temat priorytetów działań grupy.

6. Priorytety działań odzwierciedlają potrzebę stworzenia skoordynowanej, wielodyscyplinarnej oraz spójnej polityki stanowiącej odpowiedź we wszelkich aspektach związanych z handlem ludźmi.

7. Członkowie grupy oraz zaproszeni eksperci i obserwatorzy podlegają wymogom zachowania tajemnicy zawodowej określonym w traktatach i odnośnych przepisach wykonawczych, a także przestrzegają przepisów Komisji dotyczących bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych UE, określonych w załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, EURATOM(7). W przypadku nieprzestrzegania przez nich powyższych zobowiązań Komisja może podjąć stosowne środki.

8. Posiedzenia grupy i podgrup odbywają się w pomieszczeniach Komisji. Komisja zapewnia grupie obsługę sekretariatu.

9. Grupa przedstawia Komisji swoje opinie i sprawozdania. Komisja może ustalić termin, w którym grupa powinna dostarczyć opinię lub sprawozdanie.

10. Obrady grupy nie podlegają głosowaniu. Jeśli opinia lub sprawozdanie zostały przez grupę przyjęte jednogłośnie, grupa opracowuje wspólne wnioski i załącza je do protokołu. Jeśli grupa nie zdoła osiągnąć jednomyślnego porozumienia w sprawie opinii lub sprawozdania, informuje ona Komisję o rozbieżnych wyrażonych poglądach.

11. Komisja może publikować wszelkie streszczenia, wnioski, wnioski częściowe lub dokumenty robocze przygotowane przez grupę w oryginalnym języku danego dokumentu.

12. Komisja publikuje stosowne informacje na temat działalności grupy, umieszczając je w rejestrze lub zapewniając do nich dostęp poprzez link w rejestrze do strony internetowej DG do Spraw Wewnętrznych.

Artykuł 6 

Koszty posiedzeń

1. Osoby uczestniczące w pracach grupy nie otrzymują wynagrodzenia za świadczone usługi.

2. Wydatki na podróże służbowe i koszty utrzymania ponoszone przez osoby uczestniczące w pracach grupy są zwracane przez Komisję zgodnie z przepisami obowiązującymi w Komisji.

3. Zwrot kosztów odbywa się w granicach dostępnych środków przyznanych w ramach rocznej procedury przydziału zasobów.

Artykuł 7 

Uchylenie

Decyzja 2007/675/WE traci moc.

Artykuł 8 

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i obowiązuje przez 5 lat.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 sierpnia 2011 r.

 

 

 

W imieniu Komisji

 

 

 

José Manuel BARROSO

 

 

 

Przewodniczący

 

 

______

(1) Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1.

(2) Dz.U. L 79 z 26.3.2003, s. 25.

(3) Decyzja Komisji 2007/675/WE z dnia 17 października 2007 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi (Dz.U. L 277 z 20.10.2007, s. 29).

(4) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

(5) W razie potrzeby w niniejszym wykazie można dokonać stosownych zmian.

(6) Członkowie, którzy nie życzą sobie, aby ujawniono ich nazwisko, mogą złożyć wniosek o wyłączenie ich z powyższej zasady. Wniosek o nieujawnianie nazwiska członka grupy ekspertów uznaje się za uzasadniony, w przypadku gdy opublikowanie nazwiska mogłoby zagrozić jego bezpieczeństwu lub nietykalności osobistej bądź stanowić nieuzasadnione naruszenie prywatności.

(7) Decyzja Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny (Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1).

ZAŁĄCZNIK (1)

Zaproszenie do składania kandydatur w procedurze naboru ekspertów do Grupy Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

Decyzją 2011/502/UE(1) Komisja powołała Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi. Grupie będzie przewodniczył koordynator UE ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi, który może zasięgnąć opinii grupy w każdej sprawie związanej z handlem ludźmi.

Do zadań grupy ekspertów należy:

a) doradzanie Komisji w sprawach związanych z handlem ludźmi poprzez sporządzanie, w stosownych przypadkach oraz po uzgodnieniu z Komisją, pisemnych opinii oraz zapewnienie spójnego podejścia do przedmiotowej kwestii;

b) wspieranie Komisji w ocenie rozwoju polityki w dziedzinie handlu ludźmi na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym;

c) wspieranie Komisji w wysiłkach na rzecz identyfikowania i definiowania właściwych środków i działań możliwych do podjęcia na poziomie europejskim i krajowym w ramach polityki w zakresie zwalczania handlu ludźmi;

d) wypełnianie roli forum dyskusji na tematy związane z handlem ludźmi oraz umożliwienie wymiany doświadczeń. W celu dokonania wyboru członków grupy ekspertów Komisja zaprasza do zgłaszania kandydatur.

Grupa ekspertów składa się z 15 członków powoływanych ad personam, zgodnie z art. 4 powyższej decyzji.

Komisja powołuje członków ad personam na czteroletnią kadencję, z możliwością ponownego powołania. Przedstawiają oni Komisji niezależne opinie wolne od wpływów zewnętrznych oraz przestrzegają zasad poufności, o których mowa w art. 5 decyzji Komisji ustanawiającej grupę ekspertów. Zobowiązują się oni do niezależnego działania w interesie publicznym. Przy ocenie kandydatur Komisja weźmie pod uwagę następujące kryteria:

a) potwierdzone kompetencje, osiągnięcia zawodowe na wysokim poziomie oraz stosowne doświadczenie (co najmniej pięć lat), w tym na szczeblu europejskim lub międzynarodowym, w zakresie działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem handlu ludźmi i ochroną jego ofiar lub powiązanymi dziedzinami;

b) dobra znajomość obecnie obowiązującego dorobku prawnego UE w zakresie handlu ludźmi;

c) potwierdzona umiejętność pracy w języku angielskim;

d) konieczność zapewnienia równowagi w grupie ekspertów pod względem reprezentatywności, płci i pochodzenia geograficznego kandydatów(2);

e) konieczność zapewnienia równowagi pod względem wiedzy fachowej na temat różnych form handlu ludźmi, w tym wyzysku w pracy oraz wykorzystywania seksualnego, różnych aspektów takich jak zapobieganie handlowi ludźmi, ściganie osób zajmujących się handlem ludźmi, pomoc ofiarom, oraz na inne tematy związane z tym zagadnieniem, takie jak m.in. przestrzeganie prawa, warunki pracy, migracje, ochrona zdrowia, usługi społeczne, prawa dziecka, edukacja, jak również tematy związane z prawami podstawowymi, prawami socjalnymi, równością płci itp.;

f) konieczność zapewnienia ciągłości prac grupy ekspertów ustanowionej decyzją Komisji 2007/675/WE(3);

g) członkowie grupy muszą być obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub, w stosownych przypadkach, kraju kandydującego, potencjalnego kraju kandydującego lub kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Umiejętności te zostaną ocenione na podstawie życiorysu i wypełnionych formularzy zgłoszenia.

Kandydatury można składać jedynie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia (Dodatek) i wzoru życiorysu(4). Kandydaci proszeni są o wyraźne wskazanie w zgłoszeniu dziedziny handlu ludźmi, w której posiadają szczególną wiedzę.

Należycie podpisane zgłoszenia należy przesłać do dnia 14 października 2011 r. drogą elektroniczną lub pocztą na poniższy adres Dyrekcji do Spraw Wewnętrznych:

European Commission

Directorate-General Home Affairs

Unit A2 Secretariat

LX 46 3/131

1049 BRUSSELS

Belgia

HOME-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu

W przypadku przesłania zgłoszenia drogą elektroniczną obowiązuje data wysłania emaila. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą decydująca jest data stempla pocztowego.

Komisja zwraca koszty podróży i utrzymania ponoszone w związku z działalnością grupy ekspertów zgodnie z przepisami obowiązującymi w Komisji, w ramach dostępnych środków budżetowych. Za pełnienie swoich obowiązków członkowie nie będą otrzymywać żadnego wynagrodzenia.

Wykaz nazwisk członków grupy ekspertów zostanie opublikowany w rejestrze grup ekspertów Komisji i podobnych zespołów(5) oraz na stronie internetowej DG do Spraw Wewnętrznych.

Dane osobowe będą gromadzone, przetwarzane i publikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady(6).

Dodatkowych informacji udziela Joanna BECZAŁA, tel. +32 22969639, email joanna.beczala@ec.europa.eu.

Informacje dotyczące wyników selekcji zostaną opublikowane na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych oraz, w stosownych przypadkach, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

______

(1) Decyzja Komisji 2011/502/UE z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Grupy Ekspertów ds. Handlu Ludźmi i uchylająca decyzję Komisji 2007/675/WE (zob. s. 14 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(2) Decyzja Komisji 2000/407/WE z dnia 19 czerwca 2000 r. dotycząca zapewnienia równowagi płci w powołanych przez nią komitetach i grupach ekspertów (Dz.U. L 154 z 27.6.2000, s. 34).

(3) Decyzja Komisji 2007/675/WE z dnia 17 października 2007 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi (Dz.U. L 277 z 20.10.2007, s. 29).

(4) Życiorysy należy składać w formacie europejskim: www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp.

(6) Członkowie, którzy nie życzą sobie, aby ujawniono ich nazwisko, mogą złożyć wniosek o wyłączenie ich z powyższej zasady. Wniosek o nieujawnianie nazwiska członka grupy ekspertów uznaje się za uzasadniony, w przypadku gdy opublikowanie nazwiska mogłoby zagrozić jego bezpieczeństwu lub nietykalności osobistej bądź stanowić nieuzasadnione naruszenie prywatności.

(7) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

DODATEK  

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

grafika

Przypisy:

1) Załącznik zmieniony przez sprostowanie z dnia 17 września 2011 r. (Dz.U.UE.L.2011.241.35/1).


 

 

© European Communities (Wspólnoty Europejskie), http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.


 


 

Tagi:

podziel się treścią:

Tagi