Handel Ludzmi

https://handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/osrodek-badan-handlu-lu/6405,Publikacje-Osrodka-Badan-Handlu-Ludzmi-UW.html
2020-04-08, 05:20
A A A

Publikacje Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW

Dodane dnia 06.03.2014

Poniższe publikacje stanowią kompedium wiedzy przydatnej dla każdego, kto zajmuje się problematyką handlu ludźmi. Książki adresowane są przede wszystkim do funkcjonariuszy służb porzadku publicznego, pracowników, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej, działaczy organizacji pozarządowych, pracowników samorzadowych służb socjalnych, osób zajmujących się oświatą, edukacją i wychowaniem, a takze osób zainteresowanych naukowo handelem ludźmi.

 

1. Zbigniew Lasocik, Niekaralność ofiar handlu ludźmi - wstępna diagnoza problemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2013.


2. Lasocik Zbigniew, Rekosz Emilia (red.), Handel narządami. Spory wokół interpretacji przepisów karnych ustawy transplantacyjnej, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa 2011.


 3. Zbigniew Lasocik, Eliminowanie handlu ludźmi w Polsce – analiza systemu, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa, 2011.


4. Aromaa K., Jokinen A., Ollus N. (ed.), Trafficking for forced labour and labour exploitation in Finland, Poland and Estonia, European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI), Helsinki 2011.


 5. Krzysztof Karsznicki, Ściganie przestępstwa handlu ludźmi w Polsce, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi, IPSiR UW, wyd.1, Warszawa, 2010.


6. Zbigniew Lasocik, Maryla Koss, Łukasz Wieczorek, Handel dziećmi. Wybrane problemy, Ośrodek Badań Handlu Ludźmi IPSiR UW, wyd. 1, Warszawa, 2007.


7. Zbigniew Lasocik, Marcin Wiśniewski, Handel narządami ludzkimi. Etyka, prawo i praktyka, Ośrodek Studiów Handlu Ludźmi, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW, wyd. 1, Warszawa, 2006.


8. Zbigniew Lasocik, Handel ludźmi. Zapobieganie i ściganie, Ośrodek Badań Praw Człowieka, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, IPSiR UW, wyd. 1, Warszawa, 2006.


Raporty

 1. Raport z realizacji projektu ADSTRINGO: Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie (oprac. Zbigniew Lasocik, Emilia Rekosz-Cebula, Łukasz Wieczorek), Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa/Sztokholm 2014, ss 91.
 2. Raport: Handel ludźmi do pracy przymusowej w Polsce. Sektory w gospodarce podatne na wykorzystywanie ludzi do pracy przymusowej oraz struktura pomocy dla ofiar pracy przymusowej w Polsce (oprac. Zbigniew Lasocik, Joanna Filipowicz, Łukasz Wieczorek), Ośrodek Badań Handlu Ludźmi UW, Warszawa 2009, ss. 62.
 3. Raport końcowy projektu: Handel ludźmi - zapobieganie i ściganie (oprac. Zbigniew Lasocik, Karolina Więckiewicz, Marcin Wiśniewski), Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW, Warszawa 2006, ss. 78.

Artykułu w czasopismach

 1. Filipowicz Joanna, Surowe prawo dotyczące wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2009, nr 5, str. 78-81.
 2. Namysłowska-Gabrysiak Barbara, Analiza orzeczeń sądowych pod kątem zgodności
  z definicją zawartą w aktach międzynarodowych, w szczególności w Protokole
  z Palermo
  , Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2006.
 3. Jasiński Filip, Karsznicki Krzysztof, Walka z handlem ludźmi z perspektywy Unii Europejskiej, Państwo i Prawo 2003, nr 8, s. 84-96.
 4. Karsznicki Krzysztof, Modele rozwiązania problemu prostytucji w Holandii i Szwecji, Prokuratura i Prawo 2003, nr 9, s. 93-99.
 5. Karsznicki Krzysztof, Nadzór prokuratora nad postępowaniem karnym w sprawach dotyczących handlu ludźmi, Prokuratura i Prawo 2005, nr 3, s. 38 - 47.
 6. Koss Maryla, Wieczorek Łukasz, Sprawozdanie z Forum walki z handlem ludźmi (Wiedeń, 13-15 II 2008), Państwo i Prawo 2008 nr 11, str. 136-137.
 7. Lasocik Zbigniew, Handel ludźmi – aspekty społeczne i prawne, Studia Socjologiczne 2007 nr 4, s. 31-57.
 8. Lasocik Zbigniew, Handel ludźmi jako przestępstwo i naruszenie praw człowieka – wyzwania dla kryminologii, Archiwum kryminologii 2007, T. 28, s. 233-254.
 9. Lasocik Zbigniew, Prawne podstawy zwalczania handlu ludźmi w Stanach Zjednoczonych, Ius Novum 2008 T. 1, s. 24-43.
 10. Lasocik Zbigniew, Nowa dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie handlu ludźmi, Państwo i Prawo 2012, Z. 12, s. 46-59.
 11. Lasocik Zbigniew, Human trafficking: a challenge for the European Union and its member states (with particular reference to Poland), w: Trafficking and Human Rights. European and Asia-Pacific Perspectives, Leslie Holmes (ed.), Cheltenham/Northampton 2010, Edward Elgar, s. 18 – 36
 12. Lasocik Zbigniew, Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, [w:] Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej, Ewa Włodarczyk, Izabela Cytlak (red.), Poznań 2011, Wyd. Naukowe UAM, s. 129-152.
 13. Lasocik Zbigniew, Studying Human Trafficking for Forced Labor: The Polish Experience, Journal of Human Rights and Civil Society, Issue 5, Fall 2012, John Hopkins University, s. 99-112.
 14. Lasocik Zbigniew, Nowa dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie handlu ludźmi, Państwo i Prawo 2012, Zeszyt 12 (802), s. 46-59.
 15. Lasocik Zbigniew, O ewolucji przepisów prawa karnego dotyczących handlu ludźmi w Polsce, w: Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Warszawa 2013, Wolters Kluwer business, s. 252-266
 16. Sitarz Olga, Handel ludźmi – uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] J. Królikowska (red.), Problemy społeczne w grze politycznej. Współczesne zagrożenia społecznie – diagnoza i przeciwdziałanie, Warszawa 2006, s. 235-246.
 17. Sitarz Olga, Wiktymologiczny obraz handlu ludźmi i niewolnictwa na tle prawa międzynarodowego i polskiego prawa karnego, Archiwum Kryminologii 2005-2006, t. XXVIII, str. 367-374.
 18. Wieczorek Łukasz, Praca przymusowa – wstępna analiza problemu, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2008 nr 7, str. 87-92.
 19. Wieczorek Łukasz, Zakaz pracy przymusowej w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2008 nr 10, str. 97-100.
 20. Wieczorek Łukasz, Przestępstwo handlu ludźmi w prawie międzynarodowym
  i krajowym, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2009 nr 9, s. 89-98.

Tagi: publikacje

podziel się treścią: