Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualna strona Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/handel-ludzmi
A A A

Projekt „Torując drogę zharmonizowanym ramom operacyjnym dla regionu Morza Bałtyckiego (HOF-BSR)” finansowany przez szwedzkie Ministerstwo Spraw Społecznych i Instytut Szwedzki (SI).

Dodane dnia 17.10.2019

W dniu 5 września 2018 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przystąpiło do nowej inicjatywy Rady Państw Morza Bałtyckiego (RPMB). Rada Państw Morza Bałtyckiego jest politycznym forum współpracy regionalnej, w skład którego wchodzą Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska, Rosja i Szwecja), a także przedstawiciel Unii Europejskiej. Wszystkie państwa członkowskie w regionie uczestniczą w projekcie mającym na celu przeciwdziałanie handlowi ludźmi jako przestępczości transgranicznej.

Ogólnym celem projektu jest rozwój regionu Morza Bałtyckiego jako regionu będącego przykładem najlepszych praktyk w zakresie identyfikacji ofiar handlu ludźmi i zapewniania im kompleksowej i trwałej pomocy. W projekcie uczestniczy 11 państw członkowskich RPMB, a także biura IOM w trzech krajach pochodzenia – w Bułgarii, Rumunii i na Ukrainie.

W ramach projektu będzie opracowany ponadkrajowy mechanizm referencyjnych w zakresie opieki nad ofiarami dla profesjonalistów pracujących w regionie Morza Bałtyckiego i poza nim, w celu zapewnienia zainteresowanym państwom odpowiednich narzędzi, które umożliwią im skuteczną pomoc ofiarom.

W celu wsparcia mediów zostanie opracowany podręcznik i glosariusz dla dziennikarzy, który jest odpowiedzią na potrzebę bardziej efektywnej i odpowiedzialnej polityki informacyjnej na temat zjawiska handlu ludźmi w środkach masowego przekazu.

Kolejną wartością projektu jest wzmocnienie i rozszerzenie sieci współpracy w zakresie zwalczania handlu ludźmi poprzez nawiązanie bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami RPMB oraz krajów pochodzenia ofiar handlu ludźmi - Bułgarią, Rumunią i Ukrainą.

Projekt jest finansowany przez szwedzkie Ministerstwo Spraw Społecznych i Instytut Szwedzki (SI).

 

Działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Partnera Projektu HOF-BSR

 

1. Wizyty studyjne organizowane w ramach projektu

Przedstawiciele Wydziału ds. Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w Departamencie Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA oraz Komendy Głównej Straży Granicznej i Komendy Głównej Policji wzięli udział w wizytach studyjnych. Wizyty studyjne przyczyniły się do wzmocnienia współpracy w zakresie zwalczania handlu ludźmi oraz wsparcia ofiar tego przestępstwa między krajami regionu Morza Bałtyckiego a głównymi państwami pochodzenia osób pokrzywdzonych, tj. Bułgarią, Rumunią i Ukrainą.

 

Misja w Rumunii

W dniach 12-14 marca 2019 r. w Bukareszcie odbyła się wizyta studyjna, w czasie której ustalono, że każdy kraj, który na swoim terytorium zidentyfikuje ofiarę pochodzenia rumuńskiego, powinien poinformować o tym Krajową Agencję Przeciwko Handlowi Ludźmi. Dzięki temu kraje zwiększą szanse na zdobycie dodatkowych informacji potrzebnych do prowadzonych śledztw oraz zapewnią lepszą ochronę i wsparcie zidentyfikowanej ofierze. Ustalono, że przepływ informacji pomiędzy służbami i krajami bałtyckimi powinien zostać zwiększony. Delegaci spotkali się z ekspertami strony rumuńskiej, m.in. z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Policji, Krajowej Agencji Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, Urzędu ds. Migracji, IOM w Bukareszcie, organizacjami pozarządowymi.

 

Misja na Ukrainie

W dniu 2 kwietnia 2019 r. w Kijowie odbyła się wizyta studyjna, podczas której uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z systemem walki z handlem ludźmi jaki funkcjonuje na Ukrainie. Uczestnicy przedyskutować również mogli temat sytuacji obywateli Ukrainy przebywających na terytorium krajów Morza Bałtyckiego. Członkowie delegacji mogli wymienić swoje poglądy i spostrzeżenia z przedstawicielami ukraińskiej Policji, Straży Granicznej oraz Ministerstwa Polityki Społecznej.

 

Misja w Bułgarii:

28 maja 2019 r. w Sofii odbyła się wizyta studyjna, dzięki której delegaci z państw Rady Morza Bałtyckiego, w tym przedstawiciele Polski, poznali mechanizmy oraz rozwiązania systemowe funkcjonujące w obszarze walki z handlem ludźmi w Bułgarii. Delegaci spotkali się z ekspertami strony bułgarskiej, m.in. Generalną Dyrekcją ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej, Krajową Komisją ds. Zwalczania Handlu Ludźmi, Krajowym Biurem Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Sofii, Strażą Graniczną, Państwową Agencją ds. Ochrony Dzieci oraz organizacją pozarządową Animus Association.

 

2. Transnational Referral Mechanism

6 czerwca 2019 r. odbyły się warsztaty zorganizowane przez Departament Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA, podczas których przedstawiciele administracji publicznej, organów ścigania oraz organizacji pozarządowych uzupełnili kwestionariusz dotyczący współpracy prowadzonej w międzynarodowych sprawach dotyczących przestępstwa handlu ludźmi. Podczas spotkania uczestnicy omówili rolę poszczególnych podmiotów w niezwłocznym zapewnieniu pomocy i ochrony dla ofiar tego przestępstwa w Polsce. Kwestionariusz wypracowany podczas spotkania posłuży do opracowania w ramach projektu HOF-BSR transnarodowego mechanizmu udzielania wsparcia ofiarom handlu ludźmi w regionie Morza Bałtyckiego.

 

Działania planowane zgodnie z harmonogramem projektu HOF-BSR

 

3. Seminarium

Wydział ds. Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi w Departamencie Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA planuje w ramach działań projektowych organizację seminarium dla służb prasowych instytucji uczestniczących w realizacji polityki przeciwdziałania handlowi ludźmi. Seminarium będzie dotyczyło wpływu języka mediów na postrzeganie społeczne zjawiska handlu ludźmi, w tym głównie w kontekście postrzegania faktów poprzez przekaz medialny.

Celem seminarium powinno być podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji z mediami na temat przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz efektywnego kontaktu z mediami, dla służb prasowych podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz innych podmiotów i środowisk związanych z komunikacją społeczną oraz przeciwdziałanie stereotypom na temat handlu ludźmi poprzez zastosowanie rzetelnego warsztatu dziennikarskiego.

 

4. Konferencja podsumowująca projekt

Na zakończenie projektu odbędzie się w Warszawie konferencja podsumowująca projektu z udziałem przedstawicieli państw uczestniczących w projekcie.

Wydarzenie to zostanie równocześnie wykorzystane do rozpowszechnienia informacji na temat najważniejszych ustaleń i wyników projektu. W czasie konferencji prezentowany będzie podręcznik i glosariusz dla dziennikarzy, który jest odpowiedzią na potrzebę bardziej efektywnej i odpowiedzialnej polityki informacyjnej na temat zjawiska handlu ludźmi w środkach masowego przekazu.

Tagi:

podziel się treścią: