Strona znajduje się w archiwum.

A A A

Powołano kolejne wojewódzkie zespoły ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi

Dodane dnia 02.03.2015

W części III Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 203-2015 zapisane jest zadanie 4. dotyczące powołania wojewódzkich zespołów ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi.

Powołanie zespołów to inicjatywa mająca na celu stworzenie regionalnych platform współpracy dla przedstawicieli administracji publicznej, organów ścigania oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania handlowi ludźmi. Podstawowe wyzwania stojące przed nowo powołanymi strukturami to koordynacja działań poszczególnych instytucji i organizacji w regionie , ułatwienie podejmowania wspólnych inicjatyw oraz wymiana informacji i dobrych praktyk w zakresie prewencji i wsparcia ofiar.

W drugiej połowie 2014 zintensyfikowano działania, zmierzające do  powołania zespołów wojewódzkich.

W chwili obecnej, poza mazowieckim Zespołem ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, działającym  od października 2010 roku, funkcjonują:

  • lubuski Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi – powołany 19.05.2014,
  • lubelski Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi – powołany 07.10.2014,
  • podlaski Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi – powołany 07.10.2014,
  • zachodniopomorski Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi – powołany 24.11.2014,
  • małopolski Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi – powołany 26.01.2014, oraz
  • śląski Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi – powołany 09.02.2015.

W pracach zespołów udział biorą, przede wszystkim, przedstawiciele urzędów wojewódzkich, Policji, Straży Granicznej, inspekcji pracy, samorządów oraz organizacji pozarządowych. Dokładny skład uzależniony jest jednak od specyfiki danego regionu.

Logo projektu Improved cooperation structures to prevent trafficking in human beingsCelem wsparcia  przyszłej pracy zespołów i przygotowania ich członków do efektywnego działania zostaną oni przeszkoleni z zakresu problematyki handlu ludźmi w ramach wdrażania projektu „Poprawa współpracy w zakresie krajowych struktur, powołanych do walki z handlem ludźmi” współfinansowanego ze środków Programu „PL-15” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. 

Tagi:

podziel się treścią:

Tagi