Strona znajduje się w archiwum.

A A A

Orędzie Papieża Franciszka na 48. Światowy Dzień Pokoju

Dodane dnia 07.01.2015

„Już nie niewolnicy, lecz bracia” to hasło przewodnie ogłoszonego 10 grudnia orędzia Papieża Franciszka na 48. Światowy Dzień Pokoju, przypadający 1 stycznia 2015 roku. W tegorocznym orędziu Papież Franciszek mówi przede wszystkim o problemie handlu ludźmi i współczesnym niewolnictwie.

Papież Franciszek uwypukla w swoim orędziu ideę braterstwa oraz równości ludzi, wskazując jednocześnie problemy stojące na drodze do pełnego jej urzeczywistnienia. Różnorodne formy zniewolenia i wyzysku o których Franciszek mówił niejednokrotnie mówił już przy różnych okazjach niewątpliwie stoją z tą ideą w niedającej się usunąć sprzeczności.

Franciszek zaznacza, że pomimo powszechnego uznawania dziś niewolnictwa za "zbrodnię obrazy człowieczeństwa” i przyjęcia wielu międzynarodowych regulacji, porozumień i strategii mających położyć mu kres, ono wciąż trwa, a miliony osób na świecie pozbawiane są wolności.

Wśród tych osób wskazuje przede wszystkim na cierpienia ofiar różnych form handlu ludźmi i wykorzystania – tych, którzy jako pracownicy i pracownice zniewalani są w pracy domowej, rolnictwie, przemyśle wytwórczym czy górnictwie, którzy jako migranci przetrzymywani są często w nieludzkich warunkach, wykorzystywani fizycznie i seksualnie, tych, którzy zmuszani są do prostytucji, sprzedawani w celu eksploatacji narządów, rekrutowani jako żołnierze, zmuszani do żebrania, czy popełniania przestępstw.

Papież Franciszek rozważa również przyczyny istnienia niewolnictwa. Za przyczynę podstawową uznaje brak poszanowania dla godności drugiego człowieka oraz istnienie koncepcji osoby ludzkiej, pozwalającej na traktowanie jej jak przedmiotu, jako środka, a nie celu, którym powinna być. Pozostałe wskazane w orędziu przyczyny określić można jako strukturalne problemy ułatwiające wykorzystanie. Przede wszystkim są to ubóstwo, niedorozwój i wykluczenie, szczególnie w połączeniu z brakiem dostępu do oświaty oraz brak możliwości podjęcia pracy. Ofiarami stają się ludzie poszukujący wyjścia ze skrajnego ubóstwa, wierzące w nieprawdziwe obietnice zatrudnienia. Papież Franciszek podkreślił również znaczenie korupcji i chęci wzbogacenia się za wszelką cenę, która jest udziałem wielu ludzi oraz rolę konfliktów zbrojnych, przemocy, przestępczości i terroryzmu. Wszystko to nie pozostaje bez wpływu na rozmiary zjawiska współczesnego niewolnictwa.

Według Franciszka organizacje udzielające pomocy i wsparcia ofiarom wykorzystania oraz pomagające w ich reintegracji same powinny być wspierane działaniami odpowiednich instytucji. Państwa mają obowiązki w zakresie tworzenia odpowiednich regulacji, organizacje międzynarodowe w zakresie koordynacji wysiłków, przedsiębiorcy w kwestii zapewnienia godnych warunków pracy i godziwych wynagrodzeń, a każda osoba – obowiązek nie pozostawania obojętnym.

Franciszek jedyne możliwe rozwiązanie problemu współczesnego niewolnictwa widzi we wspólnym wysiłku wszystkich części społeczeństwa oraz „globalizacji solidarności i braterstwa”, która może przywrócić odwagę i nadzieję wszystkim ofiarom.

Pełny tekst orędzia

Tagi:

podziel się treścią:

Tagi