Handel Ludzmi

https://handelludzmi.eu/hl/aktualnosci/6389,Komisja-Europejska-sprawdzi-jak-panstwa-wywiazaly-sie-z-transpozycji-prawa-unijn.html
2021-11-27, 12:05

Strona znajduje się w archiwum.

A A A

Komisja Europejska sprawdzi, jak państwa wywiązały się z transpozycji prawa unijnego

Dodane dnia 29.01.2014

Komisja Europejska zwróciła się do Cypru, Hiszpanii, Włoch i Luksemburga z formalnym wnioskiem o zapewnienie pełnej implementacji do krajowego porządku prawnego Dyrektywy 2011/36/EU dotyczącej zapboiegania handlowi ludźmi.

Komisarz UE ds. Spraw Wewnętrznych Cecilia MalmstromDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz. U. UE L 101/1) stanowi m.in., że jeżeli przestępstwo zostało popełnione wobec ofiary szczególnie bezbronnej, sankcja powinna być surowsza. Do kategorii osób szczególnie bezbronnych należy zaliczyć przynajmniej wszystkie dzieci. Przy ocenie bezbronności ofiary mogą być brane pod uwagę inne czynniki, takie jak płeć, stan zdrowia, ewentualna ciąża lub niepełnosprawność. Istotnym jest również ustalenie, czy przestępstwo wiązało się z użyciem przemocy, takiej jak tortury, gwałt, wymuszone zażycie narkotyków lub leków. Osoby takie powinny zostać objęte szczególną opieką i wsparciem przed rozpoczęciem postępowania karnego, w trakcie i przez odpowiedni czas po jego zakończeniu.

Ponadto, Państwa Członkowskie UE powinny zapewnić m.in.: możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób prawnych za czynu popełnione na ich korzyść przez osobę fizyczną, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz korzyści pochodzących z przestępstwa przez organy państwowe, a także odstąpienia od ścigania lub niestosowania sankcji wobec ofiar handlu ludźmi za ich udział w działalności przestępczej, do której zostały zmuszone (np. zmuszanie do kradzieży w sklepach).

Pomimo upływu terminu na transpozycję przepisów dyrektywy do krajowego porządku prawnego oraz oficjalnych próśb Komisji Europejskiej, wspomniane państwa nie przedłożyły jak dotąd informacji na temat działań podjętych w tym zakresie. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy nie podołają temu zadaniu, Komisja może wystąpić z wnioskiem do Trybunału Sprawiedliwości, który  podejmuje decyzje wobec państw niewypełniających zobowiązań traktatowych.

Dotychczas dwadzieścia Państw Członkowskich UE, w tym m.in. Polska, zgłosiło pełną implementację przepisów dyrektywy do prawa krajowego.

 

Opracowanie: adabrowska, MSW

 

Źródło: www.ec.europa.eu

 

Tagi: dyrektywa, Komisja Europejska

podziel się treścią: