A A A

18 grudnia Międzynarodowym Dniem Migrantów

Dodane dnia 18.12.2013

„Obecnie na świecie żyje 232 miliony osób przebywających poza państwem pochodzenia, włącznie ze mną” – powiedział Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon. 18 grudnia został ustanowiony światowym dniem migrantów na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 4 grudnia 2000 roku. Główną ideą przyświecającą Zgromadzeniu Ogólnemu była potrzeba zapewnienia przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich migrantów, stanowiących część populacji we wszystkich państwach na świecie.

  • foto. Ban Ki-moon; źródło: www.un.org
    foto. Ban Ki-moon; źródło: www.un.org

W raporcie skierowanym do Zgromadzenia Ogólnego w październiku tego roku, Sekretarz Generalny podkreślił znaczenie migracji, jako wyrazu aspiracji jednostki ludzkiej do zachowania godności, bezpieczeństwa oraz dążenia do zapewnienia lepszej przyszłości. Migracja – jak twierdzi Ban Ki-moon – jest częścią społecznej struktury, tworzącej rodzinę ludzką.

Zgodnie z danymi statystycznymi Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce (PL KPK ESM) za 2012 rok, cudzoziemcy posiadali w Polsce 11 971 kart pobytu, z czego 47 908 kart związanych było z zezwoleniem na osiedlenie się, 54 503 z zezwoleniem na zamieszkanie na czas oznaczony, 5 722 z pobytem rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, 2 369 z przyznaniem ochrony uzupełniającej, 849 – statusu uchodźcy, a  620 – pobytu tolerowanego. W stosunku do roku 2011 nastąpił 10-procentowy wzrost łącznej liczby ważnych kart pobytu. Największą liczbę kart pobytu posiadali obywatele: Ukrainy, Rosji, Wietnamu, Białorusi oraz Chin.

Analiza danych dotyczących migracji zarobkowych do Polski za ostatnie lata wskazuje na rosnącą popularność wykonywania pracy w oparciu o rejestrowane w powiatowych urzędach pracy oświadczenia pracodawców o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców pochodzących z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Mołodowy oraz Gruzji.

Warto wskazać, że liczba osób ubiegających się o udzielenie jednej z form ochrony międzynarodowej w Polsce osiągnęła w 2012 roku swoją największą wartość w historii, gdyż wnioski o nadanie statusu uchodźcy złożyły w sumie 10 753 osoby, z czego 85% stanowiły wnioski złożone po raz pierwszy.

Sytuacja migracyjna Polski w zakresie nielegalnej migracji zasadniczo nie ulega zmianom w ostatnich latach. Ujawniane przez Straż Graniczną przypadki tego zjawiska wskazują, że większość z nich ma charakter zorganizowany i odbywa się przy zaangażowaniu osób trzecich, w tym grup przestępczych. W 2012 roku wzmożona działalność grup przestępczych organizujących przerzuty osób obserwowana była w szczególności na polsko-białoruskim odcinku granicy. Sprawcami nielegalnych przekroczeń na kierunku do Polski z Białorusi byli najczęściej obywatele Afganistanu, Wietnamu, Rosji i Gruzji.

Nielegalna migracja dotycząca działalności zorganizowanych grup przestępczych związana jest w znacznej mierze z wykorzystaniem obywateli państwa trzecich do prostytucji i świadczenia innych usług seksualnych lub pracy przymusowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Liczba osób, którym udzielono wsparcia w ramach Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi (KCIK) obrazuje w pewnym stopniu skalę zjawiska handlu ludźmi. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2013 roku pomoc w ramach Centrum uzyskało 89 cudzoziemców, z czego 23 osoby pochodziły z Rumunii, 22 osoby z Bułgarii, 15 osób z Ukrainy, 14 osób z Wietnamu, po 2 osoby z Ugandy, Kamerunu, Mołdawii, Kenii i Monako, a także po 1 osobie ze Sri Lanki, Białorusi, Filipin, Czech i Rosji. Dzięki działalniom KCIK podjętym przy współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji, zorganizowano powroty do kraju pochodzenia dla 18 osób, które zostały zidentyfikowane w Polsce jako ofiary handlu ludźmi.

Opracowanie: adabrowska, MSW

Spot o pracownikach migrujących przygotowany przez MTV Exit we współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy

 

Źródło: youtube.com

 

 

Tagi: migracja, cudzoziemcy

podziel się treścią: